وحید احمدی - صدادانلود


وحید احمدی

هدیه های آسمان - امام شناسی امام حسین - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - امام شناسی امام حسین دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - حروف ناخوانا (دوره ای) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - حروف ناخوانا (دوره ای) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - حروف مقطعه (دوره ای) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - حروف مقطعه (دوره ای) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - ساکن (دوره ای) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - ساکن (دوره ای) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - امام علی (ع) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - امام علی (ع) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - روشهای وقف (دوره) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - روشهای وقف (دوره) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - علامت های وقف (دوره) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - علامت های وقف (دوره) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تمرین تشدید - پایه اول ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - تمرین تشدید - پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تنوین (کسره - فتحه - ضمه)- پایه دوم و سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - تنوین ( کسره - فتحه - ضمه ) - پایه دوم و سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - امام حسن (ع) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - امام حسن (ع) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - روشهای وقف - پایه پنجم و ششم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - روشهای وقف - پایه پنجم و ششم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تنوین ( دوره 1 ) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی قرآن - تنوین - دوره ی درس های گذشته (1) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تنوین ( دوره 2 ) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی قرآن - تنوین - دوره ی درس های گذشته (2) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - امام هادی (ع) - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - امام هادی (ع) دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس هفدهم - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس هفدهم - پایه پنجم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس نوزدهم - پایه چهارم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس نوزدهم - پایه چهارم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس بیستم - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس بیستم - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - درس چهاردهم - پایه ششم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - درس چهاردهم - پایه ششم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تمرین (1) - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - تمرین (1) - پایه پنجم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - انس با قران (15) - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - انس با قران (15) - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - الف مدی - پایه دوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - الف مدی - پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - حروف ناخوانا - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - حروف ناخوانا - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - جلسه چهارم- پایه اول ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - جلسه چهارم- پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - درس ششم - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - درس ششم - پایه پنجم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - درس ششم - پایه ششم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - درس ششم - پایه ششم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - درس ششم - پایه دوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - درس ششم - پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تمرین دوم - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - تمرین دوم - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - درس ششم - پایه چهارم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - درس ششم - پایه چهارم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس نهم - پایه دوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس نهم - پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - جلسه سوم - پایه دوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - جلسه سوم - پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - تمرین اول - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - تمرین اول - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - حروف مقطعه - پایه چهارم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - حروف مقطعه - پایه چهارم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - حق الناس - پایه پنجم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - حق الناس - پایه پنجم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس هشتم - پایه دوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس هشتم - پایه دوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس هشتم - پایه سوم ابتدایی - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس هشتم - پایه سوم ابتدایی دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - آموزش تیمم - پایه چهارم - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - آموزش تیمم - پایه چهارم دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - درس ششم - پایه پنجم - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - درس ششم - پایه پنجم دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

قرآن - صدای فتحه - پایه اول - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - قرآن - صدای فتحه دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

هدیه های آسمان - آموزش وضو - مدرس: آقای وحید احمدی

آموزشی
تدریس توسط آقای وحید احمدی - هدیه های آسمان - آموزش وضو دبستان پسرانه رفاه منطقه 12 تهران

کلیپ 6 دقیقه ای، شهید وحید احمدی راد

فیلم و سریال
کلیپ 6 دقیقه ای، شهید وحید احمدی راد شهید مدافع وطن وحید احمدی راد در تاریخ 1394/04/08حين ماموريت تعقيب وگريز براثر وازگوني خودرو به شهادت رسيده است.

استوری، شهید وحید احمدی راد

فیلم و سریال
فقط و فقط برای اینکه برای جلوی داعشی ها بجنگه شغلشو از کمیته امداد به نیروی انتظامی تغییر داد...
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال