آموزش شیمی - صدادانلود


آموزش شیمی

آموزش شیمی دوازدهم | فصل ۲ | فرایند هال | شیمیستری

آموزشی
آموزش شیمی دوازدهم | فصل ۲ | فرایند هال | شیمیستری

آموزش شیمی دوازدهم | فصل ۲ | سلول دانز | شیمیستری

آموزشی
آموزش شیمی دوازدهم | فصل ۲ | سلول دانز | شیمیستری

آموزش شیمی 3 (شیمی دوازدهم) - جلسه سی و ششم- مبحث عدد اکسایش (قسمت سوم)

آموزشی
آموزش شیمی 3 (شیمی دوازدهم) - جلسه سی و ششم- مبحث عدد اکسایش (قسمت سوم)

آموزش شیمی کنکور پایه دهم.استوکیومتری واکنش۲روابط مول و حجم STP.مهندس مهدی مهدوی

آموزشی
آموزش شیمی کنکور پایه دهم.استوکیومتری واکنش۲روابط مول و حجم STP.مهندس مهدی مهدوی

آموزش شیمی 3 (شیمی دوازدهم) - جلسه سی و پنجم - مبحث عدد اکسایش (قسمت دوم)

آموزشی
آموزش شیمی 3 (شیمی دوازدهم) - جلسه سی و پنجم - مبحث عدد اکسایش (قسمت دوم)

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و سوم - مبحث پیوند کوالانسی

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و سوم - مبحث پیوند کوالانسی

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و هفتم - مبحث گازهای سازنده هواکره

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و هفتم - مبحث گازهای سازنده هواکره

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و هشتم - مبحث جداسازی گازهای هواکره

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و هشتم - مبحث جداسازی گازهای هواکره

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و نهم - مبحث کاربرد گازهای هواکره

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه بیست و نهم - مبحث کاربرد گازهای هواکره

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه سی و سوم - مبحث رسم ساختار لوویس

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه سی و سوم - مبحث رسم ساختار لوویس

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه سی و چهارم - مبحث اکسیژن و واکنش سوختن

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه سی و چهارم - مبحث اکسیژن و واکنش سوختن

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه هفتم - مبحث جرم اتمی میانگین

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه هفتم - مبحث جرم اتمی میانگین

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه پنجم - مبحث جدول تناوبی عنصرها

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه پنجم - مبحث جدول تناوبی عنصرها

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه ششم - مبحث جرم اتمی

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه ششم - مبحث جرم اتمی

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه دوم - مبحث ایزوتروپ، آفرینش و ذرات بنیادی

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه دوم - مبحث ایزوتروپ، آفرینش و ذرات بنیادی

آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه سوم - مبحث رادیو ایزوتروپ

آموزشی
آموزش شیمی 1 (شیمی دهم) - جلسه سوم - مبحث رادیو ایزوتروپ

آموزش شیمی3 (شیمی دوازدهم) - جلسه بیست و چهارم) - مبحث مقدمه الکتروشیمی

آموزشی
آموزش شیمی3 (شیمی دوازدهم) - جلسه بیست و چهارم) - مبحث مقدمه الکتروشیمی

آموزش شیمی دوازدهم | فصل ۲ | خوردگی | شیمیستری

آموزشی
آموزش شیمی دوازدهم | فصل ۲ | خوردگی | شیمیستری

آموزش شیمی (3) - جلسه هفدهم - حل مسائل مبحث PH (قسمت دوم)

آموزشی
آموزش شیمی (3) - جلسه هفدهم - حل مسائل مبحث PH (قسمت دوم)

آموزش شیمی (3) - جلسه هجدهم - مبحث ثابت یونش آب

آموزشی
آموزش شیمی (3) - جلسه هجدهم - مبحث ثابت یونش آب

آموزش شیمی (3) - جلسه نوزدهم - حل مسائل مبحث ثابت یونش آب

آموزشی
آموزش شیمی (3) - جلسه نوزدهم - حل مسائل مبحث ثابت یونش آب

آموزش شیمی (3) - جلسه بیستم - مبحث محاسبه PH بازها

آموزشی
آموزش شیمی (3) - جلسه بیستم - مبحث محاسبه PH بازها

آموزش شیمی (3) - پایه دوازدهم- جلسه اول

آموزشی
آموزش شیمی (3) - پایه دوازدهم- جلسه اول

آموزش شیمی (3) پایه دوازدهم - جلسه اول

آموزشی
جلسه اول آموزش شیمی (3) - پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی. پخش شده از شبکه آموزش سیمادبیر: آقای مهدی براتیمبحث: فصل اول کتاب درسی- مبحث شوینده ها ...

آموزش شیمی پایه دوازدهم فصل۲ سلول های الکترولیتی و برقکافت.مهندس مهدی مهدوی

آموزشی
آموزش شیمی پایه دوازدهم فصل۲ سلول های الکترولیتی و برقکافت.مهندس مهدی مهدوی

آموزش شیمی پایه دهم فصل۲ ردپای گازها در زندگی مهندس مهدی مهدوی

آموزشی
آموزش شیمی پایه دهم فصل۲ ردپای گازها در زندگی مهندس مهدی مهدوی

آموزش شیمی پایه دوازدهم- اسیدها و بازها

آموزشی
آموزش شیمی پایه دوازدهم- اسیدها و بازها

آموزش شیمی .پایه دهم. فصل۱.آرایش الکترونی۲ مهندس مهدی مهدوی

آموزشی
آموزش شیمی .پایه دهم. فصل۱.آرایش الکترونی۲ مهندس مهدی مهدوی

آموزش شیمی دهم.استوکیومتری(قسمت۲)

آموزشی
تدریس شیمی دهم ص16تا۱۹کتاب مبحث:شمارش ذره ها از روی جرم آنها حل مسایل به کمک کسر تبدیل برای یک گونه قسمت دوم

آموزش شیمی یازدهم فصل اول - صفحه 36 تا 39 کتاب درسی

آموزشی
آموزش شیمی یازدهم فصل اول - صفحه 36 تا 39 کتاب درسی

آموزش شیمی یازدهم-صفحات 36-35-34 محمد امین فرزانه

آموزشی
در این ویدئو به بررسی رفتار فیزیکی و شیمیایی آلکان های راست زنجیر مثل نقطه جوش ، میزان فرار بودن ، گران روی و چسبندگی و ... خواهیم پرداخت.

آموزش شیمی کنکور پایه دوازدهم فصل۲.الکتروشیمی و اکسایش-کاهش.مهندس مهدی مهدوی

آموزشی
آموزش شیمی کنکور پایه دوازدهم فصل۲.الکتروشیمی و اکسایش-کاهش.مهندس مهدی مهدوی

آموزش شیمی دهم تجربی و ریاضی مبحث ایزوتوپ ها حل تمرین

آموزشی
آموزش شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک مبحث ایزوتوپ ها ، رادیوایزوتوپ ها ، نیمه عمر بهمراه حل تمرین

آموزش شیمی 9- فصل سوم - قسمت دوم

آموزشی
آموزش شیمی 9- فصل سوم - قسمت دوم تاریخچه نفت، هیدروکربن، دستگاه تقطیرنام دبیر: سلمان زرکوب

آموزش شیمی هنرستان- فصل اول- جلسه سوم- آشنایی با جدول تناوبی

آموزشی
آموزش شیمی هنرستان- فصل اول- جلسه سوم- آشنایی با جدول تناوبی

آموزش شیمی دهم-آزمون شعله و طیف نشری خطی-محمد امین فرزانه

آموزشی
شیمی 1- صفحات 22 و 23-آزمون شعله، نشر ،طیف نشری خطی مقدمه ای بر مدل اتمی بور و کوانتومی

آموزش شیمی یازدهم-بازده درصدی-محمدامین فرزانه

آموزشی
شیمی2-تدریس صفحات 25-24-23-آموزش مفهوم بازده درصدی و راه حل تستی حل این مسائل-به همراه حل سوال کنکور سراسری

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت بیست و یکم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت بیست و یکم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت بیست و دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت بیست و دوم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت بیست و سوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت بیست و سوم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت اول

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت اول

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت دوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت دوم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت سوم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت سوم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت چهارم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت چهارم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت پنجم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت پنجم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت ششم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت ششم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت هفتم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت هفتم

آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت هشتم

علم و تکنولوژی
آموزش شیمی فیزیک یک (Physical chemistry): قسمت هشتم
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

صدادانلود یک موتور جستجوی تخصصی ویدئو است. تمامی ویدئوها بدون دخالت انسانی توسط نرم افزار جستجوگر جمع آوری میشود و صدادانلود در قبال محتوای ویدئوها هیچ مسئولیتی ندارد .

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت صدادانلود مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال